چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

ورود به حساب

وارد حساب کاربری خود شوید

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
Search - K2
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - برچسب ها

روش تحقیق پیشرفته

برداشت شما از تحقيق چيست؟
•    چگونه به تحقيق نگاه ميكنيد؟
•    چه تعريفي از تحقيق در نظر داريد؟
•    اين جمله را حداکثر با بيست كلمه تكميل كنيد.
تحقيق عبارتست از:

روش تحقيق پيشرفته

4

تعريف تحقيق

تحقيق فرايندي است برنامه ريزي شده، هوشيارانه، نظام مند (systematic) و قابل اعتماد براي يافتن حقايق يا فهم عميق مسائل.

ده نكته در مورد تحقيق

•    تحقيق خيلي وقت‌گیر است.
•     تحقيق يك پديدة ذهني است
•     تحقيق خسته كننده و كسالت آور است اما ممكن است جالب و سرگرم كننده هم باشد.
•    تحقيق ممكن است در طول زندگي محقق تداوم داشته باشد.
•    فرايند تحقيق ممكن است بسيار جالبتر از نتايج آن باشد.
•    تحقيق نوعي فضولي كردن است.
•    تحقيق را مي توان به راههای گوناگوني انجام داد.
•    تحقيق ممكن است وارد روياهای شما شود.
•    تحقيق ممكن است شمارا به راههای دور از انتظار هدايت كند.
•    درتحقيق از همان مهارت روزمرة محقق استفاده می شود.

برای دریافت آموزش های بیشتر در رابط با روش ها و ترفند های نگارش روش تحقیق لطفا کلیک کنید

انواع تحقيق (از ديدگاههاي مختلف)

•    تحقيق نظري (pure)، كاربردي (applied) و راهبردي (strategic).
•    توصيفي (descriptive)، تبييني (explanatory) وارزيابي (evaluation).
•    تحقيق آزاد (market research) وتحقيق آكادميك (academic research).
•    تحقيق اكتشافي (exploratory) آزمايشي (experimental or testing out)
•     حل مشكل (problem solving).
•    تحقيق پنهاني يا ناآشكار (covert)، رقابتي (adversarial) ومبتني بر همكاري (collaborative).
•    تحقيق بنيادي (basic)، كاربردي، ابزاري، مشاركتي و عملياتي

تقسيم بندی انواع تحقيق

•    برحسب هدف:
•    بنيادی که هدف آن آزمون نظريه ها، تبيين روابط و پديده ها ونظريه پردازی، وبالاخره توليد دانش و بررسی نظريه تحول تاريخ است.
•    کاربردی که هدف آن کاربرد عملی دانش درزندگی است.
•    توسعه ای که هدف آن تشخيص مناسب بودن يک دانش، روش، ارزش و... برای هدفی خاص و یا تهيه و تدوين برنامه ها، طرحها و پروژه های توسعه ای است.
•    برحسب نحوه گرد آوری اطلاعات يا طرح تحقيق
•    توصيفی (توصيف شرايط، اشياء، امور و پدیده ها به منظور شناخت بيشتر آنها).
•    پس رويدادي (علّي-مقايسه اي) كه هدف آن شناسايي معلول به منظوركشف علل احتمالي آن و يا مطالعة متغير وابسته به منظور يافتن متغير مستقل
•    همبستگی: تحليل رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق:
•     مطالعه همبستگی دو متغيری
•    تحليل رگرسيون با هدف پيش بينی تغييرات يک يا چند متغير وابسته با توجه به تغييرات متغيرهای مستقل
•    تحليل ماتريس همبستگی با هدف بررسی مجموعه ای از همبستگيهای دو متغيری در جدولی بنام ماتريس.

تقسيم بندی انواع تحقيق

•    تحقيق در عمليات يا اقدام پژوهي به منظور مشخص كردن موقعيت معين و رفع مشكل، آشنائي با روشهاي نو و اشاعة نو آوري.
•    مطالعةموردي انتخاب و مطالعة يك مورد يا واد يا نظام با حد و مرز مشخص به صورت كل گرايانه (holistic)
•    تحقيق تجربي يا آزمايشي با استفاده از شبوه هاي زير:
•    انتساب تصادفي (اختصاص هرآزمودني با شانس مساوي به گروه آزمايشي يا گواه)
•    همتا كردن تصادفي (همانندي آزمودنيهاي انتخاب شده از نظر متغير ناخواسته)
•    انتخاب همگن (بكسان كردن ميانگين متغيري كه بايد كنترل شود در گروه هاي مورد نظر)
•    تحقيق تاريخي (مطالعة فصل دوم از بخش سوم جلد دوم روشهاي تحقيق تأليف دكتر ساروخاني را توصيه مي كنيم)
•    قوم نگاري براي تحقيقات مردم شناسي از طريق ثبت وقايع و پديده ها در شرايط طبيعي وقوع
•    روشهاي تحليل محتوي (مطالعة فصل چهارم از بخش سوم جلد دوم روشهاي تحقيق تأليف دكتر ساروخاني را توصيه مي كنيم)
•    پيمايشي براي مطالعة ماهيت يا ويژگيهاي اشياء، امور و پديده ها، شرايط و روابط موجود ميان آنها و یا چگونگي وضعيت موجود و همچنين سنجش آراء و افكار.

تحقيق پيمايشي به سه دسته تقسيم مي شود:

•    مقطعي: به منظور گردآوري داده ها در بارة يك يا چند صفت در يك مقطع زماني (مثلاً در يك روز، يك هفته، ماه يا سال)
•        طولي: به منظور گردآوري داده ها در طول زمان‌های مختلف.
•        روش دلفي: به منظور گردآوري داده ها در بارة اتفاق نظر يك جمع صاحب نظر در مورد يك موضوع خاص از طريق رتبه بندي درجة اهميت آن

معرفي فرايند تحقيق

•    فرايند تحقيق از ديدگاهاي متفاوت شامل موارد متنوعي است. بنابراين، نمي توان ديدگاه مشخصي را به عنوان الگو معرفي كرد.
•    به روند نماهاي متفاوت در خانة 5 صفحات 9، 10 و 11 كتاب توجه كنيد. شما كدام يك از آنها را ترجيح مي دهيد؟ دلايل ترجيح خودرا بيان كنيد.
•    ترجيح ما ديدگاه چرخه اي است. زيرا:
•    در اين ديدگاه تحقيق فرايندي است:
•    دوري يا چرخه اي (cyclical)
•    پايان ناپذير (never- ending)
•    قابل بررسي مجدد
•    باز گشت پذير به نقطة آغازهاي متفاوت
•    با قابليت ورود به چرخه از هر نقطه اي كه بخواهيد.

4 1

تعريف تحقيق

•    صرف نظر از اين انواع كه از ديدگاههاي متفاوت بيان شدند
•    تحقيق فرايندي است برنامه ريزي شده، هوشيارانه، نظام مند (systematic) و قابل اعتماد براي يافتن حقايق يا فهم عميق مسايل.

چرا تحقيق؟

•    درك خود وانگيزه هاي خود در انجام دادن تحقيق بسيار مهم است.
•    در بارة دلايل خود فكر كنيد:
•    چرا و چگونه وارد اين موضوع شديد؟
•    طرفدار كدام طرز تفكر هستيد؟
•    چه نتايجي مورد انتظار شماست؟
•    می‌خواهید دنيا را تغيير دهيد يا دنياي خودتان را؟
•    عمل‌گرا (pragmatist) هستيد يا آرمان‌گرا (idealist)؟
بديع يا اصيل بودن تحقيق يعني چه؟
•    طرحهاي تحقيقاتي به ويژه آن‌هایی كه براي گرفتن مدرك دانشگاهي انجام مي شوند بايد كاملاً يا تا حدي اصيل و بديع باشند.
•    اصيل بودن يعني چه؟
•    از كجا مي توان به اصيل بودن يك طرح پي برد؟
نقش حقيقت، قدرت و ارزش در تحقيق
•    تحقيق در علوم انساني هميشه يك فعاليت كاملاً‌‌ً عيني نيست كه توسط يك عالم صرفاً به عنوان نظاره گر پديده ها همانند علوم طبيعي انجام مي گيرد.
•     با اينكه بيطرفي در جريان و گزارش نتايج تحقيق بسيارمهم است تحقيق در علوم انساني به نحو نيرومندي تحت تأثیر انگيزه ها و ارزشهاي محقق قرار مي گيرد.
•    تحقيق در علوم انساني در يك زمينة اجتماعي گسترده انجام مي گيرد كه در آن سياست و قدرت روابط بر روي تحقيق و چگونگي اجرا و گزارش نتايج آن تاًثير مي گذارد.
•    «يافتن حقيقت» و «قضاوت ارزشي» دو فعاليت كاملاً مجزا به شمار مي روند كه به هر يك از آنها به طور جداگانه و به ترتيب پرداخته مي شود.
•    واژة «ذهنيت» نيز همواره داراي قدرت كاربردي خاصي در فرايند تحقيق در علوم انساني است.
•    «ذهنيت» قادر است بسياري از فعاليتها و موضوعاتي را كه بر پاية عقلانيت، منطق وروند عيني نبوده اند حذف كند.
•    اين گونه فعاليتها و موضوعات، به احتمال زياد، ويژگيهايي را تعيين مي كنند كه از سوي افراد متفاوت به طور متفاوت بيان مي شوند.
خلاصه
در اين فصل ياد گرفتيد كه:
•    فعاليتها و كارهاي گوناگون يك محقق در جريان تحقيق كدامها ست.
•    فرايند تحقيق داراي يك روند سرراست، قابل پيش بيني و حركت خطي نيست.
•    ايده و تصور روشني از انگيزه هاي خود براي تحقيق در زمينه هاي مختلف داشته باشيد.
•    به توانائيهاي خود براي انجام يك پروژة تحقيق بيشتر مطمئن باشيد

                                                                                                                                                      
  گزارش خطاkhata1 

  

نظرات